Golem Slasher

The golems is coming! SLASH Them! Slash them to kill